پورچیستا نفس مامان وبابا

خاطرات بهترین هدیه خداوند

میلاد نفس من

ای زیبا ترین ترانه ی هستی ، بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک . . .
5 اسفند 1392